Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Vidaa
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Het Wapen van Vidaa B.V., Island of Being, gevestigd te (2661 JL) Bergschenhoek, aan de Hoeksekade 162, geregistreerd in het handelsregister onder nummer: 61444251, telefoon: 010-5296091, e-mail: info@vidaa.nl, web: www.vidaa.nl.
1.2 Wederpartij/klant
Natuurlijke- en/of rechtspersoon die tot Vidaa in contractuele relatie staat, in het bijzonder, doch niet uitsluitend, op basis van een huur- of koopovereenkomst, alsmede de natuurlijke- en/of rechtspersoon die met Vidaa een contractuele relatie wenst aan te gaan.
1.3 Producten
(levering en, of verhuur van) producten of diensten.
1.4 Schriftelijk
per post en/of per e-mailbericht verzonden geschreven en/of getypt bericht.
1.5 Overeenkomst/Reservering
Een overeenkomst tussen Vidaa en de wederpartij terzake een of meer door Vidaa te verlenen (horeca)diensten tegen een door de wederpartij te betalen prijs.
1.6 Zaalverhuur
Het bedrijf waarbij het verlenen van (horeca)diensten voornamelijk dan wel uitsluitend bestaat uit het ter beschikking stellen van zaalruimte.
1.7 Reserveringswaarde (de waarde van de overeenkomst)
De totale omzetverwachting van Vidaa inclusief bedieningsgeld, (toeristenbelasting) en b.t.w. terzake een met een klant gesloten horecaovereenkomst, welke verwachting is gebaseerd op de binnen Vidaa geldende gemiddelden.
1.8 Annulering
De in schriftelijke vorm door de klant aan Vidaa gedane mededeling dat van een of meer overeengekomen (horeca)diensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door Vidaa aan de klant gedane mededeling dat een of meer overeengekomen (horeca)diensten geheel of gedeeltelijk niet verstrekt zullen worden.
1.9 No-show
Het zonder annulering niet gebruik maken door een gast/klant van een op grond van een horecaovereenkomst te verstrekken (horeca)dienst.

1.10 Groep
Een groep van 10 of meer personen aan wie door Vidaa een of meer (horeca)diensten moeten worden verleend krachtens een of meer als samenhangend te beschouwen horecaovereenkomsten.
1.11 Goederen
Alle goederen, daaronder begrepen gelde, geldswaarden en geldswaardige papieren.
1.12 Kurkengeld
Het bedrag verschuldigd terzake het in de ruimten van Vidaa nuttigen van niet door dat horecabedrijf verstrekte drank.
1.13 Keukengeld
Het bedrag verschuldigd terzake het in de ruimten van Vidaa nuttigen van niet door dat horecabedrijf verstrekte spijzen.
1.14 Omzetgarantie
Een schriftelijke verklaring van de klant dat terzake één of meer horecaovereenkomsten door Vidaa minimaal een bepaald bedrag een omzet zal worden gerealiseerd. Artikeltitels dienen uitsluitend ter referentie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met Vidaa gesloten overeenkomsten, almede iedere offerte, aanvraag, mededeling en/of aanbieding van Vidaa, behoudens indien uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen door partijen. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Vidaa, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop-, leveringen of andere voorwaarden van Wederpartij en/of derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk vooraf zijn overeengekomen.
2.3 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of er zich een situatie voordoet welke niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient de uitleg plaats te vinden naar ‘de geest’ van deze algemene voorwaarden.
2.4 Indien Vidaa niet te allen tijde strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangd, doet dit niets af aan haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze algemene voorwaarden te eisen. Wederpartij kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Vidaa deze algemene voorwaarden soepel toepast en/of niet steeds stipte naleving van deze bepalingen van deze voorwaarden verlangt.
2.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Vidaa en Wederpartij zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht zal worden genomen. Partijen zullen voor zover gewenst overleggen over de precieze bewoordingen van deze nieuwe bepalingen.
2.6 Wederpartij met wie eenmaal onder deze algemene voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op later met Vidaa gesloten overeenkomsten.
2.7 Ten behoeve van specifieke evenementen kunnen additionele bepalingen van toepassing zijn. Indien van voornoemde sprake is, worden deze door Vidaa verstrekt en gelden deze naast, danwel in plaats van de bepalingen opgenomen in onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 3 Totstandkoming van offertes, aanbiedingen en overeenkomsten
3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Vidaa zijn geheel vrijblijvend en herroepelijk, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Het is mogelijk dat in een offerte een termijn wordt gesteld met betrekking tot de aanbieding.
3.2 Een door Wederpartij aan Vidaa verstrekte order wordt beschouwd als aanbod van Vidaa. Een overeenkomst tussen Vidaa en Wederpartij komt eerst tot stand, zodra het aanbod door Vidaa schriftelijk is aanvaard. Als datum van totstandkoming van een overeenkomst gelden de dag van verzending van de bevestiging van Vidaa.
3.3 Een overeenkomst tussen Vidaa en Wederpartij wordt aangegeven voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
3.4 Iedere met Vidaa gesloten overeenkomst bevat de ontbindende of opschortende voorwaarde, zulks naar keuze van Vidaa, dat Vidaa overtuigd is van de kredietwaardigheid van Wederpartij, dit uitsluitend ter beoordeling van Vidaa. Vidaa heeft het recht op basis daarvan een order te weigeren dan wel een reeds gesloten overeenkomst te ontbinden.
3.5 Iedere informatie omtrent producten, op welke wijze dan ook door Vidaa verstrekt, wordt naar beste weten en met de grootste zorgvuldigheid door Vidaa verstrekt, maar kan nimmer als bindend of als garantie beschouwd worden.
3.6 Afspraken of toezeggingen aan Wederpartij door medewerkers van Vidaa, kunnen Vidaa enkel binden, indien deze afspraken of toezeggingen door tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurders van Vidaa uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
3.7 Vidaa heeft het recht om een order te weigeren indien er een redelijk vermoeden bestaat dat de overeenkomst is gesloten op basis van onjuist door Wederpartij verstrekte gegevens en/of door Wederpartij achterhouden van informatie welke voor de overeenkomst van belang is. Daaruit kan nimmer voor Wederpartij een recht op schadevergoeding ontstaan.
3.8 Behoudens voorafgaande schriftelijk verleende toestemming van Vidaa, is het wederpartij verboden rechten of verplichtingen uit de overeenkomst met Vidaa over te dragen aan derden, daaronder begrepen aan Wederpartij gelieerde vennootschappen.
3.9 Vidaa kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Wederpartij redelijkerwijs kan of zou moeten begrijpen dat (een onderdeel van) de offertes of aanbiedingen een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.10 Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Vidaa daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij Vidaa anders aangeeft.

/

3.11 Gegevens voorkomend in drukwerk, verstrekt van de zijde van Vidaa, zijn aan wijzigingen onderhevig, zonder dat Vidaa gehouden zal zijn hiervan telkens bericht te geven.
3.12 Vidaa is op ieder moment gerechtigd van Wederpartij zekerheidstelling te vorderen voor de nakoming van diens verplichtingen, voorafgaand aan en na het sluiten van een overeenkomst. Indien Wederpartij geen naar de mening van Vidaa genoegzame zekerheid stelt, heeft Vidaa de mogelijkheid haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst door enkele schriftelijke kennisgeving te ontbinden, onverminderd mogelijke andere rechten van Vidaa. Bij offertes van € 1.500,00 of meer, verlangt Vidaa aanbetaling, dan wel het stellen van zekerheid van ten minste 25% van de reserveringswaarde.

Artikel 4 Algemene verplichtingen van Vidaa
4.1 De in dit artikel genoemde verplichtingen gelden voor ieder horecabedrijf. Alle verplichtingen welke voortvloeien uit het speciale karakter van Vidaa en de aard van de te verrichten (horeca)diensten zijn opgenomen in de hiernavolgende artikelen.
4.2 In het geval dat de speciale regeling als bedoeld in de artikelen 5 e.v. afwijkt van een algemene bepaling in de artikelleden 4.3 t/m 4.7 geldt de speciale regeling.
4.3 Vidaa is, onverminderd het bepaalde in de hiernavolgende artikelen, krachtens de horecaovereenkomst verplicht op de overeengekomen tijdstippen de overeengekomen (horeca)diensten te verlenen op de in dat horecabedrijf gebruikelijke wijze.
4.4 De in artikel 4.3 genoemde verplichting geldt niet:
a. in geval van overmacht aan de zijde van Vidaa als bedoeld in artikel 17;
b. indien de klant niet of meer dan een half uur te laat verschijnt;
c. indien de klant de in artikel 12 bedoelde waarborgsom/tussentijdse betaling niet tijdig voldoet;
d. indien de klant, ondanks een daartoe strekkend verzoek, niet tijdig een omzetgarantie afgeeft;
e. indien de klant op enige andere wijze niet volledig voldoet aan al zijn verplichtingen welke hij uit welke hoofde ook jegens Vidaa heeft.
4.5 Vidaa is niet gehouden enig goed van de gast in ontvangst en/of bewaring te nemen.
4.6 Indien Vidaa voor het in ontvangst en/of bewaring nemen van goederen enig bedrag aan de gast in rekening brengt, dient Vidaa op die goederen te letten als een goed huisvader, onverminderd het bepaalde in artikel 14. 4.7 Vidaa is nimmer verplicht enig huisdier van de gast toe te laten en kan aan toelating voorwaarden verbinden.

Artikel 5 Verplichtingen van het restaurantbedrijf
5.1 Het restaurantbedrijf is verplicht op het overeengekomen tijdstip aan de gast de overeengekomen faciliteiten ter beschikking te stellen en de overeengekomen spijzen en dranken te verstrekken van een hoeveelheid, kwaliteit en op wijze als in zijn restaurant gebruikelijk is.
5.2 Indien geen spijzen of dranken van tevoren zijn overeengekomen dan verstrekt het restaurantbedrijf op verzoek datgene van de spijzen en dranken die het op dat moment kan verstrekken, onverminderd het overige in artikel 5.1 bepaalde.

5.3 Het restaurantbedrijf is gerechtigd om het verlenen van (horeca)diensten achterwege te laten dan wel op ieder moment te staken in dien de gast zich niet gedraagt als overeenkomt met de stand en de exploitatie van zijn restaurant. Het restaurantbedrijf kan onder meer eisen stellen met betrekking tot het uiterlijk van de gast. De gast dient op eerste verzoek het restaurant te verlaten.

5.4 Indien de gast niet binnen een half uur na het gereserveerde tijdstip is gearriveerd kan het restaurantbedrijf de reservering als geannuleerd beschouwen, onverminderd het bepaalde in artikel 9.

Artikel 6 Verplichtingen van Vidaa terzake zaalverhuur
6.1 Vidaa is gerechtigd om een andere ruimte ter beschikking te stellen dan volgens de horecaovereenkomst zou moeten geschieden, behoudens indien zulks als evident onbillijk en voor de gast als klaarblijkelijk te bezwaarlijk moet worden beschouwd. De gast/klant heeft in dat laatste geval recht om met onmiddellijke ingang de horecaovereenkomst waarop voormelde wens van Vidaa betrekking heeft te beëindigen, onverminderd zijn verplichtingen uit hoofde van andere horecaovereenkomsten. De gast en/of klant heeft, indien Vidaa zich uitgaven bespaart door op de voet van het voorgaande een andere ruimte ter beschikking te stellen dan volgens de horecaovereenkomst zou moeten geschieden, recht op het bedrag van die besparing. Voor het overige zal Vidaa nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
6.2 Vidaa is voorts gehouden de bij hem gebruikelijke (horeca)diensten aan de gasten te kunnen verlenen.
6.3 Vidaa is gerechtigd om het verlenen van (horeca)diensten achterwege te laten dan wel op ieder moment te staken indien de gast zich niet gedraagt als overeenkomst met de stand en de exploitatie van zijn horecabedrijf. Vidaa kan onder meer eisen stellen met betrekking tot het uiterlijk van de gast. De gast dient op eerste verzoek Vidaa te verlaten.
6.4 Vidaa is na overleg met het ter plaatse bevoegd gezag gerechtigd de horecaovereenkomst wegens gegronde

/

vrees voor verstoring van de openbare orde te ontbinden. Maakt Vidaa van deze bevoegdheid gebruik, dan zal Vidaa tot geen enkele schadevergoeding gehouden zijn.

Artikel 7 Prijs- opgave en wijzigingen
7.1 De in een offerte of aanbieding vermelden prijzen zijn inclusief 6 of 21 procent BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen handling-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven of uitdrukkelijk anders overeengekomen.
7.2 Vidaa hanteert altijd de laatste prijscourant; voorgaande prijscouranten komen automatisch te vervallen. Prijswijzigingen worden doorgevoerd zonder voorafgaande aankondiging aan Wederpartijen.
7.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Vidaa niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
7.4 Indien Vidaa met Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is Vidaa niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen tussen partijen.
7.5 Onder prijsverhogende factoren waarvan Vidaa gerechtigd is die door te berekenen aan Wederpartij vallen mede prijsverhogingen bij toeleveranciers van Vidaa welke door die toeleveranciers aan Vidaa worden doorberekend.
7.6 Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is het uitsluitend Wederpartij die een beroep toekomt op titel 5, afdeling 3 van Boek 6 BW, gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Vidaa dan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van hetgeen oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Vidaa rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 8 Wijzigen van overeenkomst(en)
8.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen en/of aan te vullen, dan zullen Partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Wederpartij, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen is. Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van het termijn en/of bedrag van de overeenkomst zoals bedoeld in deze paragraaf. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Vidaa zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
8.2 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, dan is Vidaa gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Vidaa bevoegde persoon en Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Vidaa op en vormt voor Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen.
8.3 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Vidaa een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld door de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

Artikel 9 Annuleringen
9.1 Annulering door klanten, algemeen
9.1.1 De klant is niet bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien Vidaa het aanbod niet onverwijld verwerpt. Annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan de klant geen rechten ontlenen. Het bepaalde in artikel 9 geldt onverminderd het bepaalde in andere artikelen. 9.1.2 Vidaa kan uiterlijk één maand voordat de eerste (horeca)dienst op grond van de desbetreffende horecaovereenkomst zal moeten worden verricht aan de klant verklaren bepaalde individuen te zullen 
beschouwen als groep. Op die personen zijn alsdan alle bepalingen voor groepen van toepassing. 9.1.3 Het bepaalde in artikel 15.1 is ook op annuleringen van toepassing.

9.1.4 Ingeval van no-show zal de klant in alle gevallen verplicht zijn de reserveringswaarde te betalen. 9.1.5 Indien niet alle overeengekomen (horeca)diensten worden geannuleerd zijn op de geannuleerde (horeca)diensten onderstaande bepalingen pro rata van toepassing.

9.1.6 Indien een of meer overeengekomen (horeca)diensten geheel of gedeeltelijk worden geannuleerd, worden de termijnen in de navolgende artikelen vermeerderd met 4 maanden indien de reserveringswaarde van de geannuleerde horecadienst(en) meer bedraagt dan op de overeenkomstige wijze berekende waarde van de overige (horeca)diensten die Vidaa had kunnen verlenen in het tijdsbestek waarin de geannuleerde (horeca)diensten verleend hadden moeten worden.

9.1.7 Bedragen die Vidaa met het oog op de geannuleerde horecaovereenkomst ten tijde van de annulering reeds aan derden verschuldigd is geworden dienen door de klant te allen tijde volledig aan Vidaa te worden vergoed, mits Vidaa niet onredelijk gehandeld heeft door de betreffende verplichtingen aan te gaan. De betreffende bedragen strekken in mindering op de in de navolgende bepalingen bedoelde reserveringswaarde. 9.2 Annulering van restaurant/tafelreservering

9.2.1 Groepen
Wanneer een reservering voor uitsluitend een restaurant is gemaakt voor een groep dan geldt voor annulering van die reservering het volgende:
1. Indien een menu is overeengekomen:
a. bij annulering meer dan 14 dagen voor het gereserveerde tijdstip zal geen vergoeding verschuldigd zijn;
b. bij annulering 14 dagen of minder doch meer dan 7 dagen voor het gereserveerde tijdstip zal de klant 35% van de reserveringswaarde verschuldigd zijn;
c. bij annulering 7 dagen of minder doch meer dan 3 dagen voor het gereserveerde tijdstip zal de klant 50% van de reserveringswaarde verschuldigd zijn;
d. bij annulering 3 dagen of minder doch meer dan 24 uur voor het gereserveerde tijdstip zal de klant 75% van de reserveringswaarde verschuldigd zijn.

e. bij annulering 24 uur of minder voor het gereserveerde tijdstip zal de klant 100% van de reserveringswaarde verschuldigd zijn.
2. Indien geen menu is overeengekomen:
a. bij annulering meer dan tweemaal 24 uur voor het gereserveerd tijdstip zal geen vergoeding verschuldigd zijn;

b. bij annulering tweemaal 24 uur of minder voor het gereserveerde tijdstip zal de klant 50% van de reserveringswaarde verschuldigd zijn.
9.2.2 Individuen
Wanneer een reservering voor uitsluitend het restaurant is gemaakt voor één of meer individuen dan geldt voor annulering van die reservering het navolgende:

1. Indien een menu is overeengekomen:
a. bij annulering meer dan viermaal 24 uur voor het gereserveerde tijdstip zal geen vergoeding verschuldigd zijn;
b. bij annulering viermaal 24 uur of minder voor het gereserveerde tijdstip zal 50% van de reserveringswaarde verschuldigd zijn.
c. bij annulering 24 uur of minder voor het gereserveerde tijdstip zal 100% van de reserveringswaarde verschuldigd zijn.
2. Indien geen menu is overeengekomen:
a. bij annulering meer dan tweemaal 24 uur voor het gereserveerde tijdstip zal geen vergoeding verschuldigd zijn;
b. bij annulering tweemaal 24 uur of minder voor het gereserveerde tijdstip zal de klant 50% van de reserveringswaarde verschuldigd zijn.
9.3 Annulering andere horecaovereenkomsten
9.3.1 Voor annulering van alle reserveringen niet vallende onder het artikel 9.2 zal het navolgende gelden. 9.3.2 Wanneer een reservering is gemaakt voor een groep geldt voor annulering van die reservering het navolgende.
a. Bij annulering meer dan 6 maanden doch meer dan 3 maanden voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende horecaovereenkomst de eerste (horeca)dienst zou moeten worden verleend is de klant niet gehouden enige vergoeding aan Vidaa te betalen.
b. Bij annulering meer dan 3 maanden doch meer dan 2 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 10% van de reserveringswaarde aan Vidaa te betalen.
c. Bij annulering meer dan 2 maanden doch maar dan 1 maand voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 15% van de reserveringswaarde aan Vidaa te betalen.

d. Bij annulering meer dan 1 maand doch meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 35% van de reserveringswaarde aan Vidaa te betalen.

e. Bij annulering meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 60% van de reserveringswaarde aan Vidaa te betalen.

f. Bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 85% van de reserveringswaarde aan Vidaa te betalen.
g. Bij annulering 7 dagen of minder voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan Vidaa te betalen.
9.3.3 Wanneer een reservering is gemaakt voor één of meer individuen geldt voor annulering van die reservering het navolgende.
a. Bij annulering meer dan 1 maand doch meer dan 14 dagen voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende horecaovereenkomst de eerste (horeca)dienst zou moeten worden verleend is de klant niet gehouden enige vergoeding aan Vidaa te betalen.
b. Bij annulering meer dan 14 dagen doch meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 15% van de reserveringswaarde aan Vidaa te betalen.
c. Bij annulering meer dan 7 dagen doch meer dan 3 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 35% van de reserveringswaarde aan Vidaa te betalen.
d. Bij annulering meer dan 3 dagen doch meer dan 24 uur voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 60% van de reserveringswaarde aan Vidaa te betalen.
e. Bij annulering meer dan 24 uur voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 85% van de reserveringswaarde aan Vidaa te betalen.
f. Bij annulering 24 uur of minder voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan Vidaa te betalen.
9.4 Annulering door Vidaa
9.4.1 Vidaa is met inachtneming van het navolgende bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren, tenzij de klant binnen zeven dagen na het sluiten van de betreffende horecaovereenkomst schriftelijk te kennen heeft gegeven te verlangen dat Vidaa afstand doet van zijn annuleringsbevoegdheid, mits de klant daarbij tevens ondubbelzinnig te kennen heeft gegeven afstand te doen van zijn eigen annuleringsbevoegdheid.
9.4.2 Indien Vidaa een horecaovereenkomst tot het verstrekken van spijs en bijbehorende drank annuleert zijn de artikelen 9.1.1 en 9.2.2 van overeenkomstige toepassing, met verwisseling van klant en Vidaa.
9.4.3 Vidaa is te allen tijde bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren zonder tot betaling van de hierboven bedoelde bedragen gehouden te zijn, indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat de op grond van die horecaovereenkomst in Vidaa te houden bijeenkomst een zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond van aankondiging door de klant of op grond van de hoedanigheid van klant of gasten, dat Vidaa de overeenkomst niet gesloten zou hebben indien het van het werkelijke karakter van de bijeenkomst op de hoogte was geweest. Maakt Vidaa van deze bevoegdheid van de tot dat tijdstip genoten (horeca)diensten, doch vervalt zijn betalingsverplichting voor het overige. De vergoeding voor genoten (horeca)diensten wordt in voorkomend geval naar tijdsevenredigheid berekend.
9.4.4 Vidaa is gerechtigd om, in plaats van zijn in artikel 9.4.3 bedoelde bevoegdheid uit te oefenen, nadere eisen te stellen ten aanzien van het verloop van de betreffende bijeenkomst. Indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat deze eisen niet (zullen) worden nageleefd, is Vidaa alsnog gerechtigd zijn in artikel 9.4.3 bedoelde bevoegdheid uit te oefenen.
9.5 Ingeval van overlijden van de Wederpartij welke onlosmakelijk verbonden is met de reden van het evenement, huwelijks- en/of trouwfeest of de partij, hier in ieder geval inbegrepen: (een van) het bruidspaar en de jarige, dient direct contact opgenomen te worden met Vidaa door (relaties van) de Wederpartij en/of de organisatoren in casu ten aanzien van de annulering. In principe behoort volledige annulering in onderhavig specifiek geval tot de mogelijkheden. Vidaa behoudt zich te allen tijden het recht voor om reeds gedane investeringen en/of gemaakte kosten te verhalen op de Wederpartij en/of om hiervoor het reeds betaalde voorschot te gebruiken.
9.6 Ingeval van, in ieder geval doch niet uitsluitend, het verbreken van een relatie, een ziekte welke niet als ernstig kan worden gezien onder de algemene normen, ruzie onder de genodigden, afmelden van (meerdere) genodigden, van de reden voor de ingelaste vergadering, is Vidaa niet verplicht tot afwijking van de annuleringsvoorwaarden onder Artikel 9.1 t/m Artikel 9.3 van onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 10 Leveringen, termijnen en risico

10.1 Levering geschiedt door het ter beschikking stellen van de producten aan Wederpartij op het adres van

Vidaa, dan wel een door Vidaa aan te wijzen adres, dan wel een tussen Vidaa en Wederpartij voorafgaand aan

levering schriftelijk overeengekomen adres.

10.2 Leveringstermijnen gelden nimmer als fatale termijnen, behoudens in het geval dit vooraf tussen partijen

uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Door Vidaa genoemde leveringstermijnen beginnen te lopen op

/

het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit van Vidaa zijn.
10.3 Leveringstermijnen kunnen worden verlengd en opgegeven orders kunnen worden opgeschort, met of gedurende de tijd die Wederpartij opeisbaar geworden bedragen aan Vidaa onbetaald heeft gelaten.

10.4 Bij aflevering van de producten op een door Wederpartij opgegeven adres, wordt de wijze van transport bepaald door Vidaa. Wederpartij dient de producten onmiddellijk af te nemen en is verplicht zorg te dragen voor een functionele en goed bereikbare laad- en losplaats. Vidaa zal op generlei wijze de producten behoeven te vervoeren en/of verplaatsen binnen de bedrijfsruimte of op het terrein van Wederpartij.

10.5 De aflevering van producten in gedeelten is toegestaan, waarbij Vidaa desalniettemin gerechtigd is de order direct volledig te factureren.
10.6 Vidaa heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
10.7 Indien Vidaa gegevens behoeft van Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat Wederpartij deze juist en volledig aan Vidaa ter beschikking heeft gesteld.

10.8 Zodra de producten ter beschikking van Wederpartij zijn gesteld, gaat het risico daarvan over op Wederpartij.
10.9 Bij levering van de producten op het adres van Wederpartij, geschiedt het vervoer voor risico van Vidaa. Het moment van risico-overgang van de producten op Wederpartij, is het moment dat met het uitladen wordt gestart.
10.10 Ondertekening van de pakbon dan wel betaling van het factuurbedrag vormt de bevestiging door Wederpartij van de ontvangst van de producten. Indien Wederpartij de producten niet afneemt of niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Vidaa gerechtigd de overeenkomst door schriftelijke kennisgeving te ontbinden, onverminderd andere rechten van Vidaa.
10.11 Door Vidaa foutief geleverde producten, kunnen uitsluitend geretourneerd worden, indien deze zijn voorzien van een door Vidaa verstrekte retourbon. Tevens dienen de producten te voldoen aan de volgende voorwaarden:
a. voorzien zijn van de originele bestickering, of, indien niet gestickerd, begeleid door een kopie van het afleveringsdocument, waarvan de datum niet ouder is dan 2 dagen;
b. zich bevinden in de originele, ongeopende en onbeschadigde verpakking;
c. in goede staat verkeren.
In alle situaties waarin retourzending van de producten niet mogelijk is conform het bepaalde in dit artikel, blijft Wederpartij tot betaling van de producten verplicht.
10.12 Indien Vidaa door Wederpartij of van overheidswege verplicht wordt of is om bij de aflevering van de producten verpakkings- of restmateriaal en dergelijke retour te nemen, komen de daardoor ontstane kosten, waaronder kosten van vernietiging, voor rekening van Wederpartij.

Artikel 11 Klachten en reclames
11.1 Wederpartij dient de producten bij de aflevering te controleren. Indien Wederpartij verpakking of producten opent, verbreekt of beschadigt, vóórdat deze zijn betaald, wordt dit beschouwd als afname van de betreffende producten en is Wederpartij verplicht tot betaling daarvan.
11.2 Bij aflevering van de producten, dienen schades, gebreken of tekorten door Wederpartij op de vrachtbrief of het afleveringsdocument dan wel op andere schriftelijke wijze direct aan Vidaa kenbaar gemaakt te worden. Bij gebreke hiervan geldt dat Wederpartij de producten in deugdelijke en onbeschadigde staat heeft ontvangen. Een schademelding vermeldt tenminste de aard van de schade, het kenteken van de vrachtauto, de naam van de chauffeur en dient voorzien te zijn van foto’s van de beschadigde producten in de vrachtwagen. 11.3 Klachten over niet direct constateerbare gebreken betreffende de producten dienen omgaand, uiterlijk binnen 48 uur na aflevering aan Vidaa schriftelijk te worden gemeld.
11.4 Ieder vorderingsrecht van Wederpartij betreffende fouten in de levering van of gebreken aan de producten vervalt onherroepelijk, zodra de in lid 3 van overhavig artikel genoemde klachttermijn is verstreken alsmede in de situatie waarin Wederpartij Vidaa onvoldoende medewerking verleent bij het onderzoek naar de gegrondheid van een klacht. De producten waarop een klacht betrekking heeft moeten voor bezichtiging door Vidaa beschikbaar blijven in de toestand waarin de producten zich bevonden op het moment van constatering van het gebrek.

11.5 Een klacht of reclamerecht vervalt, zodra Wederpartij de producten in gebruik heeft genomen, bewerkt of verwerkt, dan wel in gebruik heeft doen nemen, laten bewerken of verwerken, dan wel heeft doorgeleverd, behoudens het geval Vidaa hiervoor schriftelijke toestemming heeft verleend.
11.6 Indien na correcte melding door Wederpartij Vidaa een klacht gegrond acht, zal Vidaa ten spoedigste, ter beoordeling van Vidaa, ofwel het gebrek herstellen, ofwel vervangende producten leveren, ofwel het met de

klacht overeenkomende factuurbedrag crediteren. Vidaa beperkt haar aansprakelijkheid tot de waarde van de

/

geleverde producten waarover werd geklaagd. Wederpartij heeft geen recht op aanvullende schadevergoeding. Een klacht geeft Wederpartij nimmer het recht om betalingen op te schorten dan wel zich op de verrekening te beroepen.

Artikel 12 Waarborgsom en tussentijdse betaling
12.1 Vidaa kan te allen tijden van de klant verlangen dat deze onder Vidaa deponeert of doet deponeren een waarborgsom ter hoogte van maximaal de reserveringswaarde minus eventuele reeds verrichte tussentijdse betalingen. Ontvangen waarborgsommen worden deugdelijk geadministreerd, dienen uitsluitend tot zekerheid voor Vidaa en gelden uitdrukkelijk niet als reeds gerealiseerde omzet.
12.2 Vidaa kan telkens tussentijds betaling verlangen van inmiddels verleende (horeca)diensten.
12.3 Vidaa mag zich verhalen op het ingevolge de voorgaande bepalingen gedeponeerde bedrag terzake al datgene wat de klant uit welken hoofde ook aan hem verschuldigd is. Het overschot dient door Vidaa onverwijld aan de klant te worden terugbetaald.

Artikel 13 Omzetgarantie
13.1 Indien een omzetgarantie is afgegeven is de klant verplicht terzake de betreffende horecaovereenkomst(en) tenminste het in de omzetgarantie bepaalde bedrag aan Vidaa te betalen.

Artikel 14 Aansprakelijkheid van Vidaa
14.1 Indien Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Vidaa gehouden is, dan is Wederpartij aansprakelijk voor alle schade, daaronder begrepen kosten, aan de zijde van Vidaa daardoor direct of indirect ontstaan.

14.2 Indien Vidaa aansprakelijk mocht zijn, dan is deze beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
14.3 Vidaa beperkt haar verplichting tot schadevergoeding jegens Wederpartij tot die gevallen waarin Wederpartij bewijst dat diens schade is veroorzaakt door grove schuld of ernstige nalatigheid van Vidaa. Vidaa beperkt haar aansprakelijkheid voor schade uitdrukkelijk tot het factuurbedrag van de door Vidaa geleverde producten, welke tot de schade hebben geleid. Daarnaast is Vidaa uitsluitend aansprakelijk voor directe, onmiddellijke en dadelijke, schade. Onder directe schade wordt uisluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Vidaa aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Vidaa toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Verdere aansprakelijkheid van Vidaa voor schade waaronder begrepen, maar niet uitsluitend, aansprakelijkheid voor haar werknemers en hulppersonen worden uitgesloten, uit welken hoofde die schade ook is ontstaan, daaronder begrepen zowel directe als indirecte schade, als ook gevolgschade of bedrijfsschade. Wederpartij vrijwaard Vidaa tegen alle aanspraken van derden betreffende van door deze derde te lijden of geleden schade met inachtneming van hetgeen in dit artikel en deze algemene voorwaarden is bepaald.
14.5 Vidaa is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Vidaa is uitgegaan van door of namens Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
14.6 Vertraging van werken of werkzaamheden, waarbij Vidaa geleverde zaken worden gebruikt of verwerkt, wordt nimmer beschouwd als een onmiddellijk en dadelijk gevolg van de niet nakoming of gebrekkige nakoming door Vidaa.
14.7 Voor het niet geven van adviezen aanvaardt Vidaa geen enkele aansprakelijkheid.
14.8 Vidaa aanvaart geen enkele aansprakelijkheid ten opzichte van een bruidspaar bij toegebrachte schade aan bruidskleding en andere versieringen en/of stoffering door het gebruik van gasten van eigen meegebrachte producten en/of door afgeven van natuurlijke materialen op het terrein.

14.9 Vidaa is nimmer aansprakelijk te houden voor eventuele schade aan geparkeerde auto’s op de aangegeven parkeerplaatsen en of op andere door de eigenaren/gebruikers van de betreffende auto’s verkozen plaatsen om te parkeren.
14.10 Indien Vidaa naar haar oordeel genoodzaakt is maatregelen te treffen of medewerking te verlenen aan door producenten geïnitieerde recall acties ter voorkoming van (verdere) schade ten gevolge van aanspraken van consumenten op grond van een gebrek aan geleverde producten, verplicht Wederpartij zich medewerking aan die maatregelen te verlenen en zich, indien Vidaa dat wenselijk acht, te voegen in de aansprakelijkstelling van de producent door Vidaa. Voor alle door Vidaa geleverde producten die voorzien zijn van een uiterste houdbaarheidsdatum geldt dat bij Vidaa bij consumering dan wel gebruik van deze producten tot deze houdbaarheidsdatum geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt. Wederpartij garandeert aan Vidaa dat producten waarop een uiterste houdbaarheidsdatum is vermeld, na het verstrijken van die datum niet meer worden verkocht of geconsumeerd. Wederpartij vrijwaart Vidaa voor aanspraken van derden voor schade die
/

het gevolg is van het gebruik of consumeren van door Vidaa aan Wederpartij geleverde producten, indien deze door Wederpartij na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum zijn be- of verwerkt, ge- of verbruikt of verkocht.

Artikel 15 Aansprakelijkheid van de gast en/of klant
15.1 De klant en de gast van degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Vidaa en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de klant en/of de gast en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

Artikel 16 Betaling
16.1 Indien Wederpartij niet binnen 5 werkdagen na dagtekening van een door Vidaa verzonden factuur heeft gereclameerd, wordt deze factuur en de daarbij in rekening gebrachte producten geacht correct te zijn en door Wederpartij goedgekeurd.
16.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Vidaa aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Vidaa aangegeven. Periodieke facturering door Vidaa is toegestaan. Deze termijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is Wederpartij derhalve zonder ingebrekestelling in verzuim.
16.3 Indien Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Wederpartij van rechtswege in verzuim. Wederpartij is dan vanaf de vervaldag een vertragingsrente verschuldigd van 2% per maand of een gedeelte daarvan over het opstaande (gedeelte van het) factuurbedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
16.4 Indien Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke buitengerechtelijke kosten voor rekening van Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Vidaa echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Wederpartij worden verhaald. Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
16.5 De door Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
16.6 Betaling van een eventuele meerprijs op grond van Artikel 10 van deze algemene voorwaarden geschiedt tegelijk met de betaling van de hoofdsom respectievelijk met dezer laatste termijn.
16.7 Vidaa kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Vidaa kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
16.8 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Wederpartij, welke geen beroep toekomt op de Artikelen 231 tot en met 247 van boek 6 BW, is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
16.9 Vidaa verleent geen korting bij contante of vervroegde betaling.
16.10 Vidaa behoudt zich te allen tijde het recht voor om zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, waarbij nakoming van haar verplichtingen ter uitvoering van de overeenkomst kan worden opgeschort totdat de verlangde zekerheid is gesteld. Dit geldt in het bijzonder wanneer een onderzoek naar solvabiliteit en/of het betalingsgedrag van Wederpartij aantoonbare wanbetaling oplevert, een negatief advies van een kredietverzekeringsmaatschappij, melding bij het BKR en/of een negatief advies van een deurwaarder en/of andere incassant.

Artikel 17 Overmacht
17.1 Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen reeds in wetgeving en jurisprudentie is bepaald, elke van de wil van Vidaa onafhankelijke omstandigheid, voorzien en niet-voorzien, ten gevolge waarvan de nakoming en/of tijdige uitvoering van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid door Wederpartij niet meer kan worden verlangd. Werkstakingen in het bedrijf van Vidaa of van derden, computerstoring, werkliedenuitsluiting, brand en/of storingen in het bedrijf van Vidaa of in dat van een van haar leveranciers, vertraagde levering van tijdig bestelde materialen en onderbreking van de aanvoer van energie en stagnatie veroorzakende overheidsmaatregelen daaronder in ieder geval, doch niet uitsluitend, begrepen. Vidaa heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de 
/

overeenkomst verhindert, intreedt nadat Vidaa zijn verbintenis had moeten nakomen.
17.2 Vidaa kan gedurende de periode van overmacht de verplichtingen uit de overeenkomst, zonder deswege tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder dat enige rechtelijke tussenkomst vereist zal zijn, opschorten of (gedeeltelijk) ontbonden verklaren. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
17.3 Voor zover Vidaa ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Vidaa gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 18 Niet-nakoming, opzegging, ontbinding, opschorting

18.1 Partijen zijn bevoegd de overeenkomst over het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan, zonder rechtelijke

tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, hetzij te ontbinden, hetzij de uitvoering

daarvan op te schorten indien:

– De andere partij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

– Na het sluiten van de overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de

andere partij zijn verplichtingen niet zal nakomen;

– Door de vertraging aan de zijde van de andere partij niet langer kan worden gevergd dat de betreffende partij

de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

18.2 Vidaa is voorts bevoegd om de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke

van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de

overeenkomst in redelijkheid niet van Vidaa kan worden gevergd of indien Wederpartij bij het sluiten van de

overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit overeenkomst

en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

18.3 Indien de ontbinding aan Wederpartij toerekenbaar is, is Vidaa gerechtigd tot vergoeding van de schade,

daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

18.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Vidaa op Wederpartij onmiddellijk

opeisbaar. Indien Vidaa de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en

overeenkomst.

18.5 Indien Vidaa op de in dit Artikel genoemde gronden tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien

hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan

of schadeloosstelling. Wederpartij is, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of

schadeloosstelling verplicht.

18.6 Wanneer Vidaa gebruik maakt van het in de vorige paragrafen beschreven recht tot (gedeeltelijke)

ontbinding, is zij, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, gerechtigd om nog niet uitgevoerde

werkzaamheden ook niet verrichten en tevens om nog niet betaalde goederen terug te vorderen of terug te

halen, onvermeerderd het recht aan Vidaa op vergoeding van alle schade.

18.7 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Vidaa, zal Vidaa in overleg met Wederpartij

zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan

Wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan Vidaa is toe te rekenen, worden de kosten

voor overdracht aan Wederpartij in rekening gebracht. Vidaa zal Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf

inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor

door Vidaa genoemde termijn te voldoen, tenzij Vidaa anders aangeeft.

18.8 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging,

indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven, ten laste van Wederpartij, van

schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan

beschikken, staat het Vidaa vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de

order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige

schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Vidaa op Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk

opeisbaar.

18.9 Indien Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde

of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de

voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Wederpartij in rekening

worden gebracht.

18.10 Indien twee of meer Wederpartijen gezamenlijk met Vidaa contracteren, zijn zij ieder hoofdelijk

aansprakelijk voor de volledige nakoming van de verbintenissen uit die overeenkomst.

18.11 Annulering door Wederpartij van een eenmaal verstrekte order kan enkel geschieden met instemming

van Vidaa, welke instemming uitdrukkelijk schriftelijk dient te zijn verstrekt. In dat geval behoudt Vidaa het

/

recht om aan Wederpartij alle gemaakte kosten en schade in rekening te brengen, mits partijen niet uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 19 Overdracht en verval van rechten
19.1 Vidaa is bevoegd haar rechten uit overeenkomst met Wederpartij geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
19.2 Iedere vordering van Wederpartij tegen Vidaa vervalt, indien Vidaa niet uiterlijk binnen 12 maanden van de op deze vordering betrekking hebbende schriftelijke klacht van Wederpartij in rechte is betrokken.

Artikel 20 (verlengd) Eigendomsvoorbehoud
20.1 Ingeval van verkoop van de producten door Vidaa gaat de eigendom van het verkochte niet eerder over dan op het moment waarop volledig aan Vidaa voldaan is:
a. de door Wederpartij verschuldigde verkoopsom voor de producten en het eventueel meerdere verschuldigde, daaronder begrepen rente en kosten, ter zake alle krachtens overeenkomst aan Wederpartij geleverde of te leveren producten;
b. elke vordering wegens tekortschieten van Wederpartij in de nakoming van enige overeenkomst met Vidaa. 20.2 Vidaa is gerechtigd om de desbetreffende producten onder zich te houden, totdat Wederpartij het totaal verschuldigde bedrag heeft voldaan, inclusief de uit dit opschortingsrecht voor Vidaa voortvloeiende kosten. 20.3 Alle zich onder Wederpartij bevindende, van Vidaa afkomstige producten, worden steeds geacht de producten te zijn die op de onbetaalde facturen zijn opgenomen, voor zover deze de zich onder Wederpartij bevindende hoeveelheid producten de hoeveelheden die op de onbetaalde factuur zijn vermeld niet te boven gaan.
20.4 Het is Wederpartij niet toegestaan niet betaalde producten te verpanden, al dan niet bezitloos, dan wel daarop enig ander zakelijk recht ten behoeve van een derde te (laten) vestigen.
20.5 Het is Wederpartij toegestaan geleverde maar nog niet betaalde producten te vervreemden, doch uitsluitend in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening, tenzij Vidaa Wederpartij schriftelijk heeft aangezegd de geleverde producten onmiddellijk aan Vidaa ter beschikking te stellen. In dat geval dient Wederpartij de producten afgescheiden te bewaren en te merken als zijnde eigendom van Vidaa.
20.6 Wederpartij verleent Vidaa het recht om, indien Vidaa dat noodzakelijk acht, alle plaatsen te betreden waar door Vidaa geleverde producten zich bevinden, teneinde Vidaa in staat te stellen haar eigendomsrecht uit te oefenen en de onbetaalde producten terug te nemen. Dit onverminderd eventuele andere rechten van Vidaa.

Artikel 21 Intellectuele eigendomsrecht
21.1 Alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot de door Vidaa verstrekte, verhuurde, verkochte en/of geleverde artikelen en ontwerpen berusten bij Vidaa of haar licentiegevers. Onder intellectuele eigendomsrechten wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend, begrepen auteursrecht, octrooi en merkenrecht. Voor zover niet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig door Vidaa of bij wet toegestaan, mag niets uit de door Vidaa verstrekte, verkochte en/of geleverde artikelen en ontwerpen op enigerlei wijze worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd.
21.2 Het is Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnaam en/of andere rechten van intellectueel eigendom uit materiaal van Vidaa te verwijderen en/of te wijzigen.
21.3 Nabootsing van eigendom van Vidaa is verboden, evenals het ter beschikking stellen van het verkochte en/of gehuurde aan derden, van wie redelijkerwijs kan worden vermoed, dat deze het betreffende artikel en/of ontwerp zullen (doen) nabootsen.
21.4 Bij overtreding van de verboden uit de bovengenoemde paragrafen van onderhevig Artikel, verbeurt Wederpartij een niet voor matiging vatbare boete ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 500,00 per geval of per geproduceerd artikel. Tevens verbindt Wederpartij zich het in dit Artikel vervatte verbod, samen met het boetebeding op te leggen aan haar rechtsopvolgers in vorm van een kettinggeding, aldus dat ook die rechtsopvolgers en hun rechtsopvolgers terzake jegens Vidaa gebonden zijn.
21.5 Bij niet nakoming van de in het vorige lid vastgelegde verplichting zal Wederpartij respectievelijk de rechtsopvolger van Wederpartij jegens Vidaa een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verbeuren van € 5.000,00 per geval.

Artikel 22 Gevonden voorwerpen
22.1 In het gebouw en zijn aanhorigheden van Vidaa verloren of achtergelaten voorwerpen, welke door de gast worden gevonden, dienen door deze met bekwame spoed bij Vidaa te worden geleverd.
22.2 Van voorwerpen, waarvan de rechthebbende zich niet binnen twee weken na de inlevering daarvan bij Vidaa heeft gemeld, verkrijgt Vidaa het eigendom.
22.3 Indien Vidaa door de gast achtergelaten voorwerpen aan deze toezendt geschiedt zulks geheel voor 
rekening en risico van de gast. Vidaa is nimmer tot toezending verplicht.

22.4 Vidaa is niet aansprakelijk voor door de gast verloren of achtergelaten voorwerpen.

Artikel 23 Kurkengeld
23.1 Indien de gast en/of klant in de ruimten van Vidaa drank nuttigt die niet door Vidaa verstrekt is, is de klant per genuttigde fles een bedrag aan kurkengeld verschuldigd.
23.2 Indien de gast en/of klant in de ruimten van Vidaa spijzen nuttigt die niet door Vidaa verstrekt zijn, is de klant terzake een bedrag aan keukengeld verschuldigd.
23.3 De in de artikelen 23.1 en 23.2 bedoelde bedragen worden vooraf overeengekomen dan wel, bij gebreke van voorafgaande overeenkomst, in redelijkheid vastgesteld door Vidaa.

Artikel 24 Gebruik van de veerpont
24.1 Het is verboden zonder vooraf toestemming te hebben gekregen van een van eigenaren en/of managers van Vidaa gebruik te maken van de kleine veer op het terrein.
24.2 Bij gebruik van de kleine veer op het terrein, zonder vooraf verkregen toestemming, wordt de Wederpartij waar de gebruikers als gasten gelden of anders de gebruikers zelf, indien deze niet als gast is aan te merken, verantwoordelijk gehouden voor iedere beschadiging, ieder ongeval en/of andere gebeurtenis.
24.3 Bij het negeren van meerdere waarschuwingen door het personeel van Vidaa bij ongewenst en/of niet toegestaan gebruik van de kleine veer op het terrein van Vidaa is Vidaa gerechtigd de betreffende partij en/of andere reservering te onderbreken en/of stop te zetten.
24.4 Het gebruiken van de veerpont is te allen tijde op eigen risico. Vidaa is nimmer aansprakelijk voor enige vorm van letsel bij gebruik van de veerpont.

Artikel 25 Versiering
25.1 De Wederpartij is na overleg met Vidaa toegestaan om feestelijke versiering te (laten) verzorgen. Overleg met Vidaa over eigen feestelijke versiering is noodzakelijk en verplicht.
25.2 Confetti is slechts toegestaan op de door Vidaa aangegeven locaties op het terrein van Vidaa.
25.3 Het strooien van rijst en/of andere voedingsproducten is verboden op het terrein van Vidaa.
25.4 Eigen aangebrachte versieringen dienen na afsluiting van de betreffende partij door de Wederpartij of door hem of haar aan te wijzen partijen direct te worden opgeruimd.
25.5 Vervuiling van het buitengebied binnen of buiten het terrein van Vidaa is uitdrukkelijk niet toegestaan. 25.6 Het afsteken van vuurwerk op het terrein van Vidaa is ten strengste verboden.

Artikel 26 Toepasselijk recht en forumkeuze
26.1 Op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten met Vidaa, alsmede daaruit mogelijk voortvloeiende geschillen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
26.2 Alle geschillen tussen Vidaa en Wederpartij die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg en na uitputting van de beschikbare middelen, een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 27 Slotbepalingen
27.1 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is bindend en steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
27.2 Vidaa is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
27.3 Alle rechtsvorderingen jegens Vidaa, schadevergoedingsaanspraken daarbij inbegrepen, verjaren en/of vervallen na een termijn van 1 jaar nadat de betreffende vordering en/of aanspraak is ontstaan.
27.4 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel d.d. februari 2018. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Vidaa.